Ansøgning ifølge Juliane Marie - Verden ifølge Cl@sen

Gå til indhold

Hoved menu:

Ansøgning ifølge Juliane Marie

Aner


Juliane Marie Dahlsen skriver 13. juli 1844 nedenstående ansøgning til Det kongelige Opfostringshus, for at få sin 10-årige søn - Hans Peter Fischer - optaget.
Ansøgningen bliver imødekommet.
Herunder er teksten gengivet.

juliane maries ansøgning

Kjøbenhavn, 13 Juli 1844

Efterat have tjent for mit Brød fra min tidligste Ungdom, blev jeg for omtrent 12 Aar siden i en Alder af 25 Aar forlovet, men denne Forbindelse, som jeg troede skulde være til mit Fremtids vel, var i Højeste Grad ulykkelig for mig idet at min Forlovede forlod mig, og at et forinden begaaet ubesindigt Skridt havde til følge at jeg kort Tid derefter blev Moder og Forsørger for et Drengebarn, der nu er i sit 10 Aar.
Omsorgen for dette mit Barns Underhold og Opdragelse som jeg fra dets 3die Aar, ene har bestridt og som naturligvis har modtaget det lidet som jeg saavel tidligere som senere med Nøjsomhed og streng Økonomi som Tjenestepige har kun møt Afsavn.
Har tillige medvirket saa forstyrrende og ødelæggende på mit Helbred, at jeg flere Gange, næsten har været ude af Stand til at kunde tjene, og det er tildels mit nuværende Herskabs Godhed og Overbærenhed, efterat jeg kort Tid siden i 7 Uger havde lagt på Hospitaler og i lang Tid var uskikket til noget som helst slags Arbejde.
Jeg har at takke for at jeg dog endnu kan arbejde og fortjene mit Underhold, men desværre hviler den tunge Byrde som jeg neppe længere er istand til at kunde bære, nemlig at ernære mit Barn, endnu haardt paa mig.
I denne min Nød er det at jeg tillader mig Underdanigst at bønfalde den Højkongelige Direktion om at forunde mit Barn Peter Hans Fischer, der er født paa Den Kgl. Fødselsstiftelse d- 21 Maj 1635, en Plads i Det Kongelige Opforstringshus, her i Staden.
Min trængende Forfatning samt at jeg i de sidste 15 Aar i hvilke jeg stadig har opholdt mig her i Staden, saavel som tidligere i min tjeneste, har opført mig Tro og Skikkelig og at forøvrigt har de bedste Vidnesbyrd om min Wandel og Opførsel, samt at jeg stedse troligen har stridt for at ernære mit Barn, ene da Grunde hvorpaa jeg kan støtte denne min Ansøgning, idet jeg isaa henseende tillader at paaberaabe de herpaa tegnede Attester, der forhaabentligen ville godtgjøre at jeg ikke er uværdig til den ansøgte Naade.

Juliane Marie Dahlsen,
Touditionerende hos Her.
Urtekræmmer Schnabel,
paa Hjørnet af "St.Gjertrudsstræde og Hausergaarden nr.206.

Jeg tillader mig endvidere at bemærke at mit Barn fra sit 4 Aar, dels i et af Asylerne og dels i en Skole stadig har nydt Undervisning saa at han ikke er uforberedt i de første Skolekundskaber.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu